Zdrava šola

“ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS”

Predstavitev projekta

Skrb za zdravo prehrano otrok

Vzgoja za zdravje

Zdravstveno varstvo

Preventivna akcija Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani

EKO dejavnosti

Športnovzgojni karton (ŠVK), projekt SLOfit

Športni znački Sonček in Krpan

V šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali z izvajanjem evropskega projekta Zdrava šola, katerega vizija je razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj učencev, njihovo uspešno odraščanje in razvijanje potencialov. Naša šola je v projekt Zdravih šol vključena že od leta 2008. Pri izvajanju nam bo v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, ki si jih bomo še naprej prizadevali uresničevati:
• aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bo lahko prav vsak prispeval k življenju v šoli;
• skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci;
• potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
• vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo sooblikovali raznovrstne pobude;
• izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
• skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
• skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo – zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
• upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo vedenje;
• upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
• sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;
• vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bosta dejavno podprli pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
Rdeča nit Zdrave šole za šolsko leto 2023/2024 je Mi vsi za lepši (boljši) jutri s poudarkom na postcovidnem času. V povezavi s tem bomo zajeli različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije. Poudarek Zdrave šole bo na gibanju in telesni aktivnosti, na dobrih medsebojnih odnosih ter na zdravemu načinu prehranjevanja. V ta namen bomo obeležili 16. oktober, svetovni
dan hrane. Povezali se bomo s projektom Unesco, obeležili dan slovenskega športa, 23. septembra, in mednarodni dan športa za razvoj in mir, 6. aprila. Še naprej bomo ozaveščali učence o pomenu in skrbi za zdravo in čisto okolje, sodelovali v ekoloških akcijah (zbiranje starega papirja, ločeno zbiranje odpadkov), sledili smernicam projekta Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije in s tem v vzgojno-izobraževalno delo redno vključevali ure pouka na prostem v gozdu in drugih naravnih okoljih. Skozi celo leto bomo skrbeli za duševno zdravje oziroma dobro psihično počutje ter
razvijali pozitivno samopodobo. Spodbujali bomo varno uporabo digitalne tehnologije in interneta ter pripravili dejavnosti, povezane s preprečevanjem zasvojenosti in uporabe prepovedanih substanc (tobaka, alkohola, droge). Nadaljevali bomo z uresničevanjem ciljev šolskega učnega čebelnjaka in apiterapije. V okviru projekta Podnebne spremembe in cilji v vzgoji in izobraževanju bomo razširili medoviti vrt, uredili okolico čebelnjaka ter vzpostavili šolski vrt (postavili visoke grede, kompostnik, zbiralnik za deževnico, uredili čutno pot in hotel za žuželke).
Skrbeli bomo za pozitivno klimo v šoli ter pri učencih razvijali čut za solidarnost in humanost med ljudmi. Izvedli bomo tudi nekaj pohodov za zaposlene.

 

Dostopnost