O projektu Kulturna šola

kul_sola_logotip

V šolskem letu 2019/20 smo obnovili naziv Kulturna šola, ki ga bomo ponosno nosili tudi v šol. letu 2020/21 in še naprej. Na področju kulture načrtujemo izvedbo številnih projektov in dejavnosti – večino smo že načrtovali, z veseljem pa se bomo odzivali tudi na povabila k sodelovanju, ki bodo prihajala med šolskim letom.

Že več let smo nosilci zastave in naziva Kulturna šola, ki potrjuje naše dobro delo na področju kulture. Kot navaja Javni sklad za kulturne dejavnosti, je »Kulturna šola projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah, ki imajo jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici.« Petje, ples, risanje, kiparjenje, dramska in lutkovna igra – vse to omogoča učencem občutiti svet na drugačne načine in tem prijetnim občutkom nekateri ostanejo zvesti vse življenje. Pester izbor dejavnosti, ki jih mentorji ponujamo, jim daje možnosti, da najdejo svojo priljubljeno dejavnost. Centralna šola in obe podružnici ostajajo žarišče kulturnih dejavnosti v kraju, zato jih je potrebno podpirati in ceniti. Svoje delo bomo redno predstavljali na šolskih in javnih prireditvah, kamor bomo povabili starše, stare starše in krajane. Prepričani pa smo, da se bo dober glas o naših kulturnih dejavnostih širil tudi izven prostorov naše šole in meja naše občine.

V nadaljevanju navajamo zbir dejavnosti s področja kulture, ki smo jih zapisali tudi v letnem delovnem načrtu zavoda za šolsko leto 2020/21.

Bralne značke in ostale bralne dejavnosti

Vsi učenci šole (1.–9. razred) bodo brali za Prežihovo bralno značko, vsebine prebranih knjig pa pripovedovali razrednim učiteljicam, učiteljicam v OPB, učiteljicam slovenščine in/ali šolskima knjižničarkama. Za vse učence, ki bodo prebrali predpisano število knjig (1.–3. razred: 3 knjige, 4.–6. razred: 4 knjige, 7.–9. razred: 5 knjig) in tako opravili PBZ, bomo organizirali zaključek, učenci 4.–9. razreda pa bodo zadnji petek v mesecu maju povabljeni na bralno noč v šoli. Z branjem za Prežihovo bralno značko bomo uradno pričeli 17. septembra, na dan zlatih knjig.

Z upoštevanjem različnih potreb uporabnikov šolske knjižnice bomo od oktobra 2019 do aprila 2020 organizirali še EKO bralno značko za učence 1.–5. razreda in Stripovsko bralno značko za učence 1.-9. razreda. Ob zaključku bomo za učence, ki bodo opravili bralne značke, organizirali bralni (EKO) popoldan.

Bralno značko bomo izvajali tudi za starše in stare starše učencev, delavci zavoda pa se bomo od septembra 2019 do junija 2020 družili na bralnih klubih.

Dramska dejavnost

Z dramsko dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu. Skupina Čvekice je pripravila EKO pravljico z naslovom DO TISTE STEZICE. V igri se prepleta glasba, ples, pravljica je opremljena z različnimi svetlobnimi učinki. V ta namen si je skupina izdelala kostume, scena je minimalna. Skupino sestavljajo učenke 7. in 6. razreda. Letošnje šolsko leto se bomo povezali z OŠ Janka Glazerja iz Ruš, ter z OŠ Lovrenc na Pohorju z namenom, da se predstavimo učencem njihove šole.  V mesecu februarju bomo sodelovali na OŠ Leona Štuklja na mednarodni prireditvi IZ ODRA NA ODER. Sodelovali bomo na srečanju otroških gledaliških skupin. Za premik učencev na posamezne lokacije bomo letos potrebovali prevoz.

iEARN (International Education and Resource Network)

V tem šolskem letu bomo v mednarodnem izobraževalnem programu iEARN sodelovali že desetič. iEARN je mednarodni izobraževalni program, ki temelji na povezovanju učencev in učiteljev s pomočjo sodobnih tehnologij. Učenci imajo priložnost, da se povežejo z mladimi s celega sveta, spoznajo njihovo kulturo in navade. V šolskem letu 2020/21 se bomo že desetič zaporedoma priključili projektu izmenjave prazničnih voščilnic (Holiday Card Exchange), letos pa bomo sodelovali tudi v projektu Daffodils and tulips (Narcise in tulipani)  in z vrstniki po svetu spremljali ter beležili rast naših cvetlic.

Knjigoljub

Z drugošolci bomo izvajali bralni projekt, pri katerem bodo v skladu s svojim bralnim razvojem individualno brali knjige s treh različnih zahtevnostnih stopenj (zgodbe z velikimi tiskanimi črkami ter krajše in daljše zgodbe, zapisane z malimi tiskanimi črkami). Učenci bodo na vsaki bralni stopnji prebrali tri knjige in tako prejeli najprej bronasto, nato pa srebrno in zlato priznanje. Individualno branje bomo popestrili z dejavnostmi, ki jih bomo izvajali v šolski knjižnici in v razredih. Knjige bodo brali tudi tisti tretješolci, ki v lanskem šolskem letu (v 2. razredu) še niso prebrali knjig z vseh bralnih stopenj. Projekt bodo vodile razredničarke in šolski knjižničarki.

Knjižne čajanke

Učence 7.–9. razreda bomo povabili k branju izbranih leposlovnih knjig in po branju k druženju na bralnih čajankah. Slednje bodo namenjene pogovoru o prebranih vsebinah, izmenjavi mnenj in stališč, poustvarjanju ter užitkom ob druženju in posledično želji po nadaljnjem branju in srečevanju.

Literarni in likovni natečaji

Učenci pri sodelovanju na literarnih in likovnih natečajih nadgrajujejo ustvarjalno delo na različnih področjih. Učitelji se odločajo za sodelovanje glede na cilje in vsebine, ki jih posamezni natečaji uresničujejo. Ključni cilji, ki jim sledimo, so razvijanje ustvarjalnih sposobnosti in odnos do umetniške produkcije, razvijanje psihomotoričnih sposobnosti in likovnega mišljenja. Učenci se preko različnih kulturno izraznih sredstev izražajo spontano in doživeto. Problemsko zastavljene vsebine aktivirajo vedoželjnost otrok, njihovo domišljijo, ki jih nato spodbudi k ustvarjanju. Skozi vse leto se odzivamo na različne razpise za sodelovanje na literarnih in likovnih natečajih. V tednu ustvarjalnosti bomo razpisali literarni in likovni natečaj ob kulturnem prazniku, kjer bodo lahko sodelovali vsi učenci.

Lutkovna skupina Navihanci

Lutka razvija otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, dva pomembna elementa za nadaljnji razvoj otroka. V sebi ima nekaj zares posebnega. Ko oživi, ne privlači samo otrok, ampak tudi odrasle. V naši lutkovni skupini skupaj načrtujemo igro. Učenci so aktivni pri pisanju besedila, izdelavi lutk, scene ter izbiri zvoka in svetlobnih efektov. Ker nam je preteklem šolskem letu korona preprečila, da bi nastalo lutkovno predstavo zaigrali otrokom vrtca in šole, bomo to izvedli v letošnjem letu. Seveda pa bomo pripravili tudi novo lutkovno igrico.

Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev oktobra vsako leto vabi šolske knjižničarje k praznovanju in promociji mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Dejavnosti praznovanja so prepuščene individualnim izbiram knjižničarjev, vse pa so namenjene promociji šolskih knjižnic oz. promociji branja in dejavnosti, ki potekajo znotraj knjižnic in v povezavi z njimi. Letošnje geslo MMŠK je: Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja. V oktobru 2020 bomo pričeli z izvajanjem večine razrednih/oddelčnih bralnih projektov, z EKO bralno značko, organizirali bomo bralno druženje učencev in staršev/spremljevalcev.

 Mednarodno sodelovanje

Projekt mednarodnega sodelovanja z vrstniki iz OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada izvajamo že nekaj let in nadaljujemo tudi letos. Druženje vrstnikov bo prilagojeno zdravstveni situaciji v obeh državah – v primeru, da bo to mogoče, se bodo naši in srbski učenci družili v živo (pri nas ali v Novem Sadu), sicer bo sodelovanje potekalo na daljavo. V program skupnega dela in druženja bodo vključene različne delavnice in aktivnosti – vsebinsko zasnovane tako, da bodo učenci pridobivali znanje, hkrati pa spoznavali podobnosti in razlike med narodoma, se sprostili, si pomagali in medsebojno sodelovali.

Podružnica Sv. Duh na Ostrem vrhu bo tudi v tem šolskem letu sodelovala z VS Lučane iz sosednje Avstrije. V tem šolskem letu načrtujemo dve srečanji. V mesecu oktobru bo srečanje pri nas, v sklopu otvoritve novih igral na vrtčevskem igrišču za podružnično šolo. V spomladanskem delu jim bomo vrnili obisk v Avstriji. Cilji mednarodnega sodelovanja so: izmenjava izkušenj in dobre prakse, uveljavljanje medkulturnosti ter promocija slovenskega znanja, jezika in kulture.

Nacionalni mesec skupnega branja

Vključili se bomo v Nacionalni mesec skupnega branja – nacionalni projekt, ki bo potekal od 8. septembra do 11. oktobra 2020. V sklopu tega bomo pričeli z bralno značko za starše, bralnim klubom za delavce zavoda, izvedli dejavnost starejši učenci berejo mlajšim in še kaj, kar se bomo dogovorili ob začetku šolskega leta. Dejavnosti v okviru tega projekta bomo povezali z dejavnostmi Nacionalnega meseca skupnega branja.

Naša mala knjižnica

Kot že vrsto let bo tudi letošnji bralni projekt Naša mala knjižnica namenjen spodbujanju branja in spoznavanju drugih kultur, povezanih s pisatelji in ilustratorji izbranih knjig. Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih 1.–3. razreda in na obeh podružnicah v sodelovanju z razredničarkami in šolskima knjižničarkama. Branje šestih knjig, ki jih bodo določili organizatorji projekta (KUD Sodobnost International), bomo popestrili z reševanjem nalog v t. i. Ustvarjalnikih ter z aktivnostmi, ki jih bomo pripravili sami in/ali s snovalci projekta.

Otroški in mladinski zbor

Petje je dobrodošla veščina človeka. V vsaki šoli je zelo zaželeno, da se v mladosti tisti, ki imajo posluh, ukvarjajo tudi s petjem v zboru.

otroškem zboru lahko sodelujejo otroci, ki želijo in se odločijo, da bodo redno hodili na pevske vaje enkrat na teden. Posebej bomo imeli zborček za 1. in 2. razred, ter posebej za učence od 3. do 5. razreda. Pri delu bomo širili glasovni razpon, spoznavali barvo glasu, postavljali pevsko držo in predvsem sproščeno zapeli – največ slovenskih ljudskih pesmic, saj bomo tako razvijali spoštovanje do pevske dediščine naših krajev. Pripravljali se bomo tudi na območno revijo v mesecu aprilu in na različne prireditve, kjer bomo zapeli.

mladinskem zboru bodo lahko sodelovali učenci od 6. do 9. razreda. Vaje bodo obvezne vsaj dvakrat na teden, odvisno od urnikov učencev – pred poukom, od 7.30 do 8.15. Na vajah bomo razvijali večglasno petje, ki zahteva veliko dela, česar se morajo člani zbora zavedati. Predvideni sta tudi dve izvedbi pevske noči, katerih cilja sta intenzivne vaje in zabavno druženje. Želimo si, da bi se vsi trije pevski zbori v tem šolskem letu lahko predstavili na samostojnem koncertu, ali v decembru ali ob koncu šolskega leta.

Plesni skupini

V letošnjem letu se bosta formirali dve plesni skupini – plesna skupina za učence od 1. do 2. razreda pod vodstvom učiteljice Maja Kosmačin in  plesna skupina za učence od 3. do 5. razreda pod vodstvom učiteljice Barbare Bedjanič. Vsaka skupina bo potekala enkrat tedensko, učenci pa se bodo naučili nekaj plesnih elementov in usvojili nekaj plesnih koreografij, s katerimi bodo popestrili kakšno šolsko prireditev. Cilj plesne skupine ni le učenje plesa, temveč tudi razvijanje čuta za ritem in gibalno usklajenost, spodbujanje svobodnega plesnega izražanja, ustvarjanje, razvijanje čuta za estetiko, predvsem pa sprostitev in medsebojno druženje.

Popestrimo šolo

Projekt Popestrimo šolo 2016–2021 (POŠ) je petletni projekt, katerega naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti projekta so povezane s kulturnimi, socialnimi, z multimedijskimi, naravoslovnimi, jezikovnimi, s športnimi in turističnimi vsebinami in so orientirane k oblikovanju učeče se skupnosti na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in mednarodni ravni.

Učencem in strokovnim delavcem bodo vse šolsko leto pred in takoj po pouku ter med vikendi in počitnicami v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi organizacijami ponujene dejavnosti z naslednjimi prednostnimi cilji:

 • razvijati spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja vseh deležnikov v učeči se skupnosti Selnica ob Dravi,
 • s povezovanjem prispevati k dvigu splošnih kompetenc učencev, boljši učni uspešnosti, socialni vključenosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v šoli,
 • razviti pozitiven odnos do večkulturnosti, tujejezičnosti in sprejemanja drugačnosti,
 • vzbuditi zanimanje za poklice in obrti s področja naravovarstva, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter za deficitarne poklice,
 • usposobiti strokovne delavce na lokalni, regionalni in nacionalni ravni za spodbujanje in izvajanje prožnih oblik učenja in za podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

UNESCO

V mesecu septembru smo s sklepom Evalvacijske komisije za UNESCO ASP mreže šol postali polnopravna članica UNESCO ASP mreže šol. Kot polnopravna članica bomo vse šolsko leto spoštovali in uresničevali pravila UNESCO mreže in v organizacijo, učne ure, projekte in pravila vključili vrednote in cilje UNESCA, ki so zapisani v Ustavi UNESCO in Ustanovni listini Združenih narodov.

Vse šolsko leto bomo poudarjali pomembnost štirih Delorsovih stebrov izobraževanja, ki so zapisani na stenah na šolskem hodniku in se glasijo:

 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se delati.
 3. Naučiti se živeti skupaj.
 4. Učiti se biti.

Na ravni Zavoda bomo tudi letos obeležili štiri UNESCO dneve:

 • svetovni dan filozofije (19. 11. 2019),
 • mednarodni dan maternih jezikov (21. 2. 2020),
 • svetovni dan poezije (21. 3. 2020) in
 • svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. 5. 2020).

Sodelovali bomo v vsaj štirih projektih UNESCO ASP mreže šol in nadaljevali s šolskim »pilotskim« UNESCO projektom IdenTItet@, kamor bomo povabili naši mednarodni partnerski šoli in druge UNESCO šole v Sloveniji.

Rastem s knjigo OŠ 2020

Nacionalni projekt, s katerim spodbujamo bralno kulturo in poteka pod vodstvom Javne agencije RS za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic in Zavodom RS za šolstvo, bomo v skladu z določili snovalcev izvajali z učenci 7. razreda. Naši cilji bodo vezani na motiviranje učencev za branje kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter spodbujanje k obiskovanju šolske in splošnih knjižnic. S projektom bomo pričeli v mesecu oktobru, ko bodo učenci obiskali splošno knjižnico v Selnici ob Dravi (Mariborska knjižnica) in v dar prejeli knjigo. Projekt bomo razširili s podrobnejšim spoznavanjem avtorja izbrane knjige in branjem knjig drugih avtorjev s podobno tematiko.

Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (Filmska osnovna šola)

Filmska osnovna šola je petletni projekt Art kino mreže Slovenije, izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo in je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. Namen tega projekta je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem in mladimi ter večati dostopnost do filmsko-vzgojnih vsebin po celotni Sloveniji. Na šoli se izvaja izbirni predmet filmska vzgoja, pri katerem učenci poznavajo različne žanre, kritično vrednotijo film in praktično ustvarjajo svoje animacije. V mesecu juniju se bo za učence od 6. do. 9. razreda izvedel ogled filma Ne pozabi dihati (režiser Martin Turk). Če bodo razmere dopuščale, bomo obiskali kino in si ogledali izbran oz. primeren film.

Spoznajmo pisatelje

Učenci 4. razreda bodo v projektu sodelovali z namenom spoznavanja otroških in mladinskih pisateljev, predvsem pa z namenom motivacije za individualno prostočasno branje. Izbor pisateljev bo vezan na učni načrt za ta razred. Učenci bodo pridobivali podatke o pisateljih s pomočjo informacijskih virov ter o njih tudi sami pripravili govorne nastope. Branje bo individualno in vezano na samostojno izbiro knjig izbranih pisateljev. Učenci bodo za branje nagrajeni s priznanji in/ali knjigami. Načrtovanje in izvedba bosta potekala v sodelovanju razredničark in šolskih knjižničark. Z načinom dela ob spoznavanju pisateljev se bodo učenci učili uporabljati in ustrezno navajati informacijske vire, iskati in s pomočjo bralnih učnih strategij zapisovati bistvene podatke, kako postavljati vprašanja ter razvijali motivacijo za branje leposlovja.

Svetovni dan poezije

V mesecu marcu, 19. 3. 2021, bomo izvedli javno branje poezije, ki bo potekalo v Hramu kulture A. Tovornika. K branju in/ali poslušanju bomo povabili učence, delavce zavoda, starše, krajane. Dogodek bomo obeležili v okviru svetovnega dneva poezije, ki sicer poteka 21. 3. Naš cilj je predvsem promocija tovrstne literarne umetnosti med otroki, mladostniki in odraslimi, hkrati pa je cilj ustvariti tudi prijetno kulturno druženje.

Šolski časopis

Šolski časopis je že nekaj leta stalnica naše šole. Časopis povzema aktualne dogodke na šoli, v njem objavljamo tudi likovne in literarne prispevke naših učencev, saj želimo, da imajo možnost pokazati svojo ustvarjalnost. Učenci se pri nastajanju šolskega časopisa srečujejo z delom novinarja, pri čemer spoznavajo, da je novinarsko delo težko, saj se je potrebno na delo pripraviti – izbrati zanimiv dogodek, zanimivega sogovornika in to zapisati tako, da je ciljni publiki zanimivo.

Šolski časopis bo izhajal tudi v šolskem letu 2020/21. Posamezne številke bomo objavili na šolski spletni strani.

Šolski radio 

Oddaje po šolskem radiu bodo potekale tedensko v času razrednih ur, in sicer ob petkih med 7.45 in 8.00, po potrebi pa se bomo oglasili tudi ob drugih priložnostih. Preko oddaj bomo obveščali učence o bližnjih pomembnih dogodkih, o rezultatih raznih tekmovanj ali srečanj, nastopih in drugih aktivnostih, povezanih z našo šolo. Manjkala ne bo glasba, podkrepljena s slovenskimi besedili. Vsebine oddaj bodo vezane na navajanje učencev na ustrezno vedenje in uporabo vljudnostnih izrazov, kulturo prehranjevanja, krepitev zdravstvenih in higienskih navad, vedenje v različnih prostorih ali situacijah, na teme o duševnem zdravju ter sprostitvene ali razvedrilne teme. V tednu otroka bomo pripravili tudi posebne oddaje, ki bodo namenjene vsebini tega tedna. Ponovno bomo v oddajo vključili predstavitev sadja in zelenjave v okviru šolske sheme, in sicer predstavili bomo sadje ali zelenjavo, ki bo ponujeno na določen dan. V oddaje se bodo vključevali strokovni delavci in učenci, ki so spoznani kot nadarjeni na voditeljskem, dramskem oz. literarnem področju ter ostali, ki bodo izrazili željo ter pogum.

Teden pisanja z roko

Pisanje z roko je fina motorična spretnost, neponovljiva, tako kot prstni odtis. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v možganih zadrži dalj časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. Danes tipkovnica omogoča hitro in enostavno pisanje, prepričani pa smo, da ne more v celoti nadomestiti pisanja z roko.

Menimo, da je projekt smiseln, koristen in zanimiv za otroke in odrasle, zato se bomo tudi v tem šolskem letu vključili v  »Teden pisanja z roko«. »Pisali« bodo učenci 1.–9. razreda na centralni šoli, učenci obeh podružnic, skupine vrtca, učitelji, pritegniti želimo tudi lokalno skupnost, naše upokojene sodelavce in nekatere znane in pomembne osebnosti.

Društvo Radi pišemo z roko bo projekt razvijalo in spodbujalo še naprej. Naše vključevanje je pritegnilo njihovo pozornost posebej zato, ker k sodelovanju pritegnemo tudi OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada, s katero smo v prijateljskih odnosih že šest let. V tem šolskem letu bo uvodna slovesnost vseslovenskega projekta pri nas v Selnici.  Obveznost sprejemamo z veliko odgovornostjo in hkrati s ponosom, da je bila naša aktivnost opažena v širšem slovenskem prostoru.

Zaščitništvo

Projekt Zaščitništvo je namenjen druženju naših najmlajših in najstarejših učencev – mezinčkov in zaščitnikov. Že na prvi šolski dan dobi mezinček svojega zaščitnika, ki ga skozi šolsko leto spremlja in vodi, mu pomaga premagovati začetniške stiske, se z njim druži po pouku, mu pomaga pri nalogah, poskrbi za njegovo varnost …

Tudi v tem šolskem letu se bomo posvetili Zaščitništvu. Poudarki letošnjega leta bodo:

 • razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in pozitivnih zgledov,
 • skrb za varnost in dobro počutje prvošolcev na šoli,
 • razvijanje socialnih iger v skupini,
 • navajanje prvošolcev na kulturno prehranjevanje,
 • razvijanje odgovornosti pri učencih in čuta sprejetosti,
 • aktivno preživljanje prostega časa z različnimi oblikami gibanja.
 
Dostopnost