Športnovzgojni karton (ŠVK), projekt SLOfit

V Sloveniji sistematično spremljamo telesni in gibalni razvoj šolarjev že od leta 1970, meritve telesnih značilnosti otrok v nekaterih delih današnje Slovenije. Sistematična spremljava, ki zagotavlja povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju učencev s podatkovno zbirko športnovzgojni karton, je bila za vse slovenske šole vzpostavljena v šolskem letu 1986/87, od leta 1996 so meritve predpisane s šolsko zakonodajo. Nadgradnja te zbirke pa je SLOfit sistem, ki naj bi omogočil širšo uporabnost in večjo dostopnost podatkov.

Podatkovna zbirka ima tri namene:

  • Učitelju športne vzgoje omogoča izdelavo analize stanja za posameznega učenca in vadbene skupine (diagnostični pristop) in s tem ustrezno individualizacijo oziroma diferenciacijo vadbe (implementacija rezultatov v praksi), kar je eden najpomembnejših dejavnikov kakovostnega pouka.
  • Ugotavljanje sprememb telesnega in gibalnega razvoja posameznika v času šolanja in primerjava z objektivnimi podatki populacije omogoča svetovanje staršem ter otrokom o vključevanju v prostočasne športne dejavnosti z namenom nadgradnje znanj, odpravljanje pomanjkljivosti v razvoju ali pa le koristnega preživljanja prostega časa.
  • Ugotavljanje trendov sprememb v telesnem in gibalnem razvoju šolajoče se populacije na nacionalni ravni pa predstavlja učinkovito strokovno pomoč pri oblikovanju strategije razvoja šolske športne vzgoje, različnih intervencijskih športnih programov in pri pripravi nekaterih politik na nacionalni ravni (npr. politike ustrezne telesne dejavnosti, prehranjevanja, spodbujanja enakopravnega vključevanja v skupine ipd.).
Dostopnost