Uresničevanje trajnostne mobilnosti in izobraževanje za trajnostni razvoj v VIZ

PILOTNI PROJEKT  

»Uresničevanje trajnostne mobilnosti in izobraževanje za trajnostni razvoj v VIZ« 

V letu 2022 je naša šola sodelovala v pilotskem projektu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in Zavoda RS za šolstvo z namenom implementacije Strategije kulture vedenja in vzgoje za trajnostno mobilnost otrok in mladostnikov v sistem vzgoje in izobraževanja do leta 2024.  

Vizija in poslanstvo Osnovne šole Selnica ob Dravi temeljita na ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja z vključevanjem kompetenc 21. stoletja, med katerimi je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj. V letnem delovnem načrtu, vzgojnem načrtu šole ter v letnih pripravah strokovnih delavcev načrtujemo dejavnosti za uresničevanje načel in ciljev trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti. Učencem skušamo zagotoviti zelo kakovostno izobraževanje za trajnostni razvoj in varnost v cestnem prometu ter mobilnosti, zato v izobraževanje vključujemo tudi lokalno skupnost in druge zunanje deležnike (starše, zavode, organizacije). 

Na področju trajnostne mobilnosti v projektu smo želeli na ravni šole doseči: 

  • ustvarjati varno in spodbudno učno okolje za vse in vsakogar, 
  • upoštevati potrebe in interese posameznika in skupine ter zagotavljati enake možnosti, 
  • zagotoviti ustrezno prometno varnost in kakovostno izobraževanje za vse deležnike (učence, strokovne delavce, starše), 
  • nadaljevati z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotovitev prometne varnosti in poučevanjem o trajnostni mobilnosti, 
  • trajnostno mobilnost uzavestiti koz družbeno vrednoto in vseživljenjsko učenje, 
  • v izobraževanje o trajnosti mobilnosti vključevati učenje za trajnostni razvoj, globalno državljanstvo in kritično mišljenje ob podpori IKT, 
  • iskati možnosti sodelovanja in sodelovati z lokalno skupnostjo, drugimi šolami in vsemi, ki se jih prometna vzgoja dotika. 

Kljub zaključku projekta se bomo strokovni delavci in učenci še naprej trudili za uresničevanje načel trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti in o tem obveščali tudi starše in lokalno skupnost. Predvsem pa se bomo osredotočali na možnost spreminjanja potovalnih navad v domačem okolju, za varno pot v šolo peš ali s kolesom, trudili se bomo za zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole in vrtca ter s tem za izboljšanje vpliva na okolje. Osveščali bomo o varnem in pravilnem ravnanju v prometu, pridobivali nova znanja in veščine in se usposabljali ter nadgrajevali spretnosti za varno ravnanje v prometu. V prihodnosti si želimo tudi večjo in funkcionalno kolesarnico, v bližini pa pump track. 

Dokumenti: 

 

DCIM147_VIRB

Dostopnost