Predstavitev projekta POŠ

logotip logologo1

 

Projekt Popestrimo šolo 2016–2021 (POŠ) je petletni projekt, katerega naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti projekta so povezane s kulturnimi, socialnimi, z multimedijskimi, naravoslovnimi, jezikovnimi, s športnimi in turističnimi vsebinami in so orientirane k oblikovanju učeče se skupnosti na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in mednarodni ravni.

Učencem in strokovnim delavcem bodo vse šolsko leto pred in takoj po pouku ter med vikendi in počitnicami v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi organizacijami ponujene dejavnosti z naslednjimi prednostnimi cilji:

  • razvijati spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja vseh deležnikov v učeči se skupnosti Selnica ob Dravi,
  • s povezovanjem prispevati k dvigu splošnih kompetenc učencev, boljši učni uspešnosti, socialni vključenosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v šoli,
  • razviti pozitiven odnos do večkulturnosti, tujejezičnosti in sprejemanja drugačnosti,
  • vzbuditi zanimanje za poklice in obrti s področja naravovarstva, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter za deficitarne poklice,
  • usposobiti strokovne delavce na lokalni, regionalni in nacionalni ravni za spodbujanje in izvajanje prožnih oblik učenja in za podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Dostopnost