Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

OBRAZCI ZA ŠOLSKO PREHRANO

PRIJAVA NA PREHRANO

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje, zato jima v šoli namenjamo posebno skrb. Šola organizira za učence zajtrk in dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico ter dietne obroke. Dopoldanska malica je organizirana za vse učence, naloga staršev pa je, da otroka navajajo na zajtrk pred odhodom v šolo.

Vsi obroki so postreženi v šolski jedilnici, kjer navajamo učence na kulturo prehranjevanja. Učenci 1. razreda imajo malico v razredih, ostali pa v jedilnici z določenim sedežnim redom. Ceno malice s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje, ceno ostalih obrokov določi šola. Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi je sprejel tudi Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na šolski spletni strani.

Prijava: Prijavo starši/zakoniti zastopniki otroka oddajo prijavo v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko pa to storijo ali spremenijo kadarkoli med šolskim letom. Prijava se odda na predpisanem obrazcu, ki ga starši dobijo v tajništvu, v šolski svetovalni službi ali na spletni strani šole. Prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo v tajništvu pri poslovni sekretarki in velja z naslednjim dnem preklica.

Odjava: Posamezni obrok šolske prehrane lahko starši odjavijo v tajništvu pri poslovni sekretarki, in sicer ustno po telefonu, osebno v tajništvu šole, po elektronski pošti na naslov os.selnica@guest.arnes.sis pisnim obvestilom preko učenca; najbolj svetujemo odjavo preko šolske spletne strani pod rubriko za starše, razdelek odjava prehrane. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na dan odsotnosti učenca do 8. ure zjutraj. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, bo odjavila šola, učitelj oz. mentor.

Subvencionirana prehrana: Subvencionirana malica v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Subvencionirano kosilo (v celoti) pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni neto dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % povprečne plače v RS. Pred šolskim letom 2022/23 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola bo namreč upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred, določen v odločbi o otroškem dodatku. Če družina s 1. 9. 2022 ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, starši v avgustu 2022 oz. po zapadlosti veljavne odločbe o otroškem dodatku le-to oddajo na pristojnem centru za socialno delo.

V izjemnih primerih lahko pridobijo subvencijo malice tudi tisti učenci, pri katerih se upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev in naravne ali druge nesreče. Starši morajo v teh primerih posebej utemeljiti vlogo in predložiti listine, ki dokazujejo resničnost navedb, saj si mora šola pred izdajo sklepa pridobiti še soglasje pristojnega centra za socialno delo. Subvencija pripada tudi učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za azil.

Učenci iz socialno šibkejših družin, ki ne ustrezajo zakonsko določenim okvirom, lahko pridobijo subvencijo za določene šolske obroke iz občinskih sredstev ali sredstev Rdečega križa Selnica ob Dravi. Vlogo z dokazili (veljavna odločba o otroškem dodatku) starši oddajo na začetku šolskega leta ali tudi med letom (ob nastali neprijetni oz. krizni situaciji) šolski svetovalni delavki.

Obveznosti staršev:

  • spoštovati pravila šolske prehrane;
  • plačati prispevek šolske prehrane do določenega roka, označenega na položnici, v nasprotnem primeru se lahko učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane (popoldanske malice ali kosila) do plačila zaostalih obveznosti; pred tem se staršem vroči obvestilo in opomin, ugotovi plačilna sposobnost staršev ter pridobi mnenje pristojnega ministrstva; šola dvakrat letno sproži postopek plačila preko sodišča za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih;
  • pravočasno odjaviti posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačati polno ceno obroka (v primeru subvencije), če obrok ni pravočasno odjavljen;
  • v 30. dneh sporočiti šoli vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli ob prijavi na šolsko prehrano.

 

Dostopnost