Organi šole

Organi šole so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev.

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in vrtca ter trije predstavniki staršev šole in vrtca. Predstavnike staršev izbere v svet zavoda svet staršev. Predsednica Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi je Emica Škrinjar, člani so: Viktorija Pupaher, Blaž Lovrič, Janez Možič, Petra Vogme Lukič, Urška Koren, Mirjana Jesenk Mori, Bojan Knaver, Sonja Črešnik, Janko Lisjak, Štefan Lazar.

Ravnateljica šole je Manja Kokalj, njena pomočnica je Maja Vačun.

Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Organizira ter vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovorna za zakonitost dela šole. Pomočnica pomaga ravnateljici pri izvajanju njenih nalog.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Naloge pedagoškega zbora so:

  • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenje o Letnem delovnem načrtu OŠ Selnica ob Dravi,
  • predlaga uvedbo nadstandardnih programov ter drugih programov in dejavnosti,
  • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
  • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
  • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Učiteljski zbor šole razpravlja o problematiki vzgojno-izobraževalnega dela na svojih pedagoških in drugih konferencah.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelkih, oblikuje programe za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij, v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih pa predvsem razredni učitelji. Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z Letnim delovnim načrtom OŠ Selnica ob Dravi.

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje morebitnih problemov. Obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti, organizirajo različne oblike dežurstev v skladu s sprejetim hišnim redom in z dogovorjenim letnim načrtom dežurstev ter opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole (SUŠ) sestavljajo vsi učenci šole. Vsak oddelek na začetku šolskega leta izbere svoja predstavnika (predsednika oddelčne skupnosti in njegovega namestnika), ki se udeležujeta mesečnih sestankov; nanje prihajajo učenci od 4. do 9. razreda. Učenci se v oddelkih dogovorijo, katerega izmed strokovnih delavcev bodo predlagali za mentorja SUŠ, ter svojo odločitev na začetku šolskega leta sporočijo ravnateljici. Mentor mesečno sklicuje sestanke, na katerih predstavniki aktivno sodelujejo s predlogi glede priprave in izvedbe posebnih dnevov, podajo predloge in pripombe ter iščejo morebitne rešitve zanje. Pogovarjajo se o posebnih svetovnih dnevih in praznikih, sprejemajo odločitve o vključitvi v dobrodelne in zbiralne akcije. Analizirajo posebne dneve, prireditve, učni uspeh ter načrtujejo učno in solidarnostno pomoč. SUŠ aktivno sodeluje s predstavniki šolskega otroškega parlamenta.

Otroški parlament je priložnost, da učenci spregovorijo, predstavijo svoja mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja. V letošnjem šolskem letu bo otroški parlament, ki poteka v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije, že 30. po vrsti. Tema bo Moja poklicna prihodnost. Sledili bomo smernicam in sklepom nacionalnega parlamenta. Z mlajšimi učenci bomo izvajali delavnice po oddelkih, z učenci od 6. do 9. razreda pa bomo organizirali okrogle mize in razprave predstavnikov posameznih oddelkov. Načrtovali bomo tudi tematske razredne ure, ki jih bodo v svojih oddelkih izvajali učenci moderatorji s pomočjo razrednikov.

Dostopnost