Projekt NA-MA POTI

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR

Domača stran projekta 

NA-MA POTI NA FB-ju

Naša šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost).

Projekt bo trajal 5 let (od 2017 do 2022) v okviru razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli.

V projektnem timu na naši šoli nas je 12 strokovnih delavcev z različnih predmetnih področij, vključena je tudi knjižničarka, vzgojiteljica in pomočnica ravnateljice v vrtcu. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.

V okviru projekta analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Udeležujemo se različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajamo hospitacije, predstavljamo primere dobrih praks in sodelujemo z zunanjimi institucijami. Razvijamo inovativne didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov projektnega dela bo tudi vertikalni kurikul VIZ za naravoslovno in matematično pismenost.

Dostopnost