Projekt NA-MA POTI

             

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Domača stran projekta

NA-MA POTI NA FB-ju

Naša šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost).

Projekt bo trajal 5 let (od 2017 do 2022) v okviru razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli.

V projektnem timu na naši šoli nas je 17 strokovnih delavcev z različnih predmetnih področij, vključena je tudi knjižničarka, vodja projekta POŠ-a, tri vzgojiteljice v vrtcu in pomočnica ravnateljice. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.

V okviru projekta se bomo preizkušali kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: naravoslovna pismenost, matematična pismenost, sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

Najprej bomo opravili začetno analizo stanja, sestavili plan dela in nato merili napredek naravoslovne in matematične pismenosti ter razvoja kompetenc učencev.

Z otroki v vrtcu bomo reševali probleme s poskušanjem in si postavljali izzive na temeljih zgodnjega uvajanja naravoslovja in matematike ter zgodnjega učenja in poučevanja naravoslovja in matematike z raziskovalnim pristopom.

 

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali hospitacije, predstavljali primere dobrih praks in sodelovali z zunanjimi institucijami. Razvijali bomo inovativne didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov bo tudi vertikalni kurikul VIZ za naravoslovno in matematično pismenost.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«